חופש המידע //

המידע שבעמוד זה מובא כשירות לציבור. נוסח החוק המחייב הוא זה אשר מפורסם ברשומות.

חוק חופש המידע הוא חוק משנת 1998 (התשנ"ח) אשר נכנס לתוקפו בשנת 1999 והוא חוק הקובע כי לכל אזרח או תושב במדינת ישראל יש את הזכות לקבל את כל המידע בו הוא חפץ מן הרשויות הציבוריות עליהן חל אותו חוק. בין הרשויות הללו ניתן למצוא כמובן את איגוד ערים אשכול רשויות הנגב המזרחי.

בהתאם לחוק, על יו"ר האיגוד למנות אחד מקרב עובדי האיגוד אשר יהיה ממונה על העמדת המידע לרשות כל אחד שיבקש אותו. באיגוד ערים אשכול רשויות הנגב המזרחי מונה לתפקיד מר חן המאירי.

בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע //

לצורך קבלת מידע בהתאם להוראות חוק חופש המידע, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  • *תשלום אגרת בקשה למידע על פי חוק חופש המידע – לתשלום אגרת בקשת חופש המידע בעלות של 20₪ – לחצו כאן
  • מילוי ושליחה של טופס בקשה למידע בצירוף אישור תשלום האגרה אל הממונה על חופש המידע באיגוד, לפי הפרטים המופיעים בתחתית עמוד זה (כל הפרטים מופיעים גם בטופס).
* למעט מי שפטור מתשלום אגרה לפי תקנה 6 ל תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999.

פטור מאגרת בקשה //

סוגים שונים של מידע ניתן לקבל פטור מאגרת בקשה, במקרים כגון:

  • בקשת מידע אישי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
  • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
  • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה(ע"פ רשימת מוסדות אקדמיים מוכרים)
  • אדם בעל זכאות לקבלת קצבה – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

הליך טיפול בבקשה //

עם קבלת טופס הבקשה המלא, בצירוף קבלה על תשלום האגרה (או אישורים מתאימים לפטורים מהאגרה) אצל הממונה, תטופל הבקשה בהתאם לדרישות והמועדים אשר נקבעו בחוק והיא תועבר לגורמים הרלוונטיים באיגוד לשם עיון וטיפול והעברת המידע המבוקש לממונה.

החלטה בדבר הבקשה תינתן במהירות האפשרית ולא יאוחר מ-30 יום, מיום קבלתה.

הממונה רשאי להאריך מתן ההחלטה בעוד 30 יום.

במידה וההחלטה היא שלילית, עומדים לרשות מגיש הבקשה 30 יום, מיום קבלת התשובה, להגיש עתירה לבית הדין המחוזי לעניינים מנהליים.

צרו קשר //

ליצירת קשר ופרטים נוספים יש לפנות באמצעות דוא"ל בלבד: חן המאירי – chen@eastnegev.org

דין וחשבון שנתי //