שירותי מורשה נגישות //

בהתאם לחוק רישוי עסקים, סעיף 8ב', בהיותך עסק המעניק שירות לציבור, הנך נדרש להמציא חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות שירות, המאשרים כי העסק מונגש לאנשים עם מוגבלויות, כחלק מהתנאים לקבלת רישיון העסק.
להלן לשון החוק: "רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר זמני לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם כן מצאה רשות הרישוי כי קוימו הוראות הנגישות לפי פרק ה' 1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על סמך חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה".

אשכול נגב מזרחי, במסגרת ניסיונותיו למצוא דרכים להקל על בעלי העסקים ולסייע, החל באספקת שירותי נגישות לעסקים במחירים אטרקטיביים במטרה להוזיל את עלויות בעלי העסקים בדרך לרישיון עסק.

לצפייה בתקנון השירות – לחצו כאן

מה כולל השירות:

חוות דעת (סקר נגישות) של מורשה נגישות שירות + מתו"ס ושירותי נגישות שירות בלבד, הכוללת בחינת עמידות העסק בהוראות החקיקה והתקנות הרלוונטיות, בדיקות חוזרות במידת הצורך לשם בחינת תיקון ליקויים בעסק, וכן השלמת כל הדרוש לצורך בחינת בקשת העסק ע"י רשות הרישוי.

השירות מיועד לכל העסקים ששטחם מעל ל- 50 מ"ר. בחירת השירות ותשלום עבורו תתבצע לפי אומדן העלויות המצורפות בהתאם לגודל העסק. עסקים ששטחם עד 50 מ"ר נכללים במסלול תצהיר (הבירור נעשה מול מחלקת רישוי העסקים ברשות המקומית אליה את/ה משויך).

שירותי מורשה נגישות שירות + מתו"ס – נא בחר/י את שטח העסק שלך:

שירותי מורשה נגישות שירות בלבד – נא בחר/י את שטח העסק שלך: