תכנון אזורי

עוסק בקידום שיתוף הפעולה בין רשויות האשכול וגורמי התכנון האזוריים והארציים כדי לפתח את המרחב בהיבטי כלכלה, איכות סביבה, תחבורה ותיירות לפי הפלטפורמות התכנוניות הנדרשות.

 • אנו שואפים להוות גורם מתכלל באמצעות קידום תכנית אב לאזור בכלל ולשטחים הגליליים בפרט.
 • אנו פועלים לקדם את התחבורה כשירות.
 • אנו שואפים לייצג את האזור במוסדות התכנון המחוזיים והארציים ולהשמיע את קולו במוקדי קבלת ההחלטות באמצעות פורום המהנדסים האזורי.                  

ההישגים שלנו:

 • ביצענו סקרים לבחינת האופי והיקף הפעילות של יחידות ההנדסה ברשויות ורתמנו אותן לאתגרים המרחביים.
 • התנענו את תכנית האב האזורית באמצעות גיוס שותפים במשרד השיכון, בוועדה המחוזית מחוז דרום, במשרד הפנים וברשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב.
 • הכנו מתווה לקידום תכנית אב לשטחים הפתוחים והגליליים תוך שאנו מקבלים תמיכה למהלך מכל הגורמים הרלוונטיים.
 • קידמנו מתווה לפיתוח תחבורה חכמה באשכול בשותפות עם אשכול נגב מערבי.
 • ליווינו את הקמת מנהלת אזורי התעסוקה של האשכול בהיבטים של תכנון ובנייה.
 • אנו מקדמים חקיקה להסדרת יחידות אירוח במרתפים המוגדרים כשטחי שירות בבנייה קיימת.
 • הרחבנו את שיתוף הפעולה עם גורמי התכנון האזוריים.
 • אנו מלווים את תכנית האב לטיפול באתרי פסולת ביתית המקודמת על ידי האגף לאיכות הסביבה.

 

המשימות העתידיות שנמצאות על סדר יומנו:

 • הרחבת פעילותנו בציר האזורי תוך העצמת הרשויות החברות באשכול.
 • קידום תכניות האב לאשכול ולשטחים הגליליים של הנגב המזרחי.
 • קידום נושא התחבורה כשירות וכמנוע צמיחה.
 • קידום תכנית אב למורשת מרחבית.
 • קידום התכנית האסטרטגית לאשכול בדגש על פיתוח כלכלי, תחבורה חכמה ותיירות.
 • פיתוח שולחן עבודה מקצועי של מהנדסי האשכול.